Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Anouk Nijpels Holistisch Coach, stem je in met wat er in deze Algemene Voorwaarden beschreven staat.

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, overeenkomsten of afspraken, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

Artikel 2 | Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Anouk Nijpels Holistisch Coach zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Anouk Nijpels Holistisch Coach kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen.

Artikel 3 | Bedrijfsomschrijving

Anouk Nijpels Holistisch Coach richt zich op coaching en workshops binnen het brede werkveld van coaching en persoonlijke ontwikkeling. Anouk Nijpels Holistisch Coach is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 75116154.

Artikel 4 | Begrippen

De opdrachtnemer is in deze Anouk Nijpels Holistisch Coach, die deze Algemene Voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
De cliënt is de persoon die deelneemt aan een coachingstraject, oftewel de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Anouk Nijpels Holistisch Coach.
De deelnemer is de persoon die deelneemt aan een workshop van Anouk Nijpels Holistisch Coach

Artikel 5 | Overeenkomsten

 1. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, die gemaakt worden tussen cliënt/deelnemer en Anouk Nijpels Holistisch Coach over de aan te bieden diensten.
 2. Een overeenkomst voor een workshop komt tot stand nadat Anouk Nijpels Holistisch Coach de aanmelding van deelnemer heeft ontvangen en bevestigd.
 3. Anouk Nijpels Holistisch Coach behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cliënt/deelnemer te weigeren.

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Anouk Nijpels Holistisch Coach bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Anouk Nijpels Holistisch Coach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Door deze inspanningsverplichting kan Anouk Nijpels Holistisch Coach niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 3. Cliënt/deelnemer draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Anouk Nijpels Holistisch Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt/deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anouk Nijpels Holistisch Coach worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt Anouk Nijpels Holistisch Coach zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten al dan niet te annuleren.

Artikel 7 | Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Deze periode is een indicatie van Anouk Nijpels Holistisch Coach en zal, indien gewenst, vóór aanvang van de overeenkomt aan cliënt/deelnemer kenbaar gemaakt worden.
 2. De overeenkomst tussen cliënt/deelnemer en Anouk Nijpels Holistisch Coach kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid door opzegging van cliënt/deelnemer, ontstaat voor cliënt/deelnemer geen recht op restitutie van verrichte betalingen en/of creditering van gefactureerde bedragen en/of uitstel noch afstel van uitstaande of toekomstige betalingsverplichtingen.
 4. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die door cliënt/deelnemer nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annulering consulten

 1. Wanneer cliënt een consult annuleert, dient dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van het consult te worden doorgegeven. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor het consult is Anouk Nijpels Holistisch Coach gerechtigd de kosten van de sessie aan cliënt in rekening te brengen en is cliënt verplicht deze te betalen.
 2. Bij niet verschijnen van cliënt op een gepland consult worden de kosten voor het consult in rekening gebracht en is cliënt verplicht deze te betalen.
 3. Anouk Nijpels Holistisch Coach behoudt zich het recht voor consulten te verzetten of te annuleren zonder opgaaf van reden of indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Annulering Workshops

 1. Deelnemer mag binnen 14 dagen na aanmelding van een workshop deze kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren.
 2. Wanneer deelnemer annuleert tot 14 dagen voor aanvang van de workshop, dan is deze 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
 3. Wanneer deelnemer annuleert ná 14 dagen voor aanvang van de workshop, dan is deze het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, annulering bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de workshop. Een annulering is geldig als deze per e-mail geschiedt, waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.
 4. Anouk Nijpels Holistisch Coach behoudt zich het recht om een geplande workshop te verzetten of te annuleren, indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst of bij onvoldoende aanmeldingen voor de workshop. Deelnemer ontvangt hiervan direct bericht en ontvangt tevens het tot dan toe betaalde bedrag, dan wel een gedeelte daarvan, terug. De overeenkomst is daarmee beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Wachtlijst

Is er op het moment waarop cliënt/deelnemer zich aanmeldt geen plaats, dan wordt, indien gewenst, cliënt/deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Cliënt/deelnemer krijgt hiervan bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, benadert Anouk Nijpels Holistisch Coach de cliënt/deelnemer die bovenaan de wachtlijst staat als eerste.

Artikel 11 | Betalingsvoorwaarden

 1. Bij een coachtraject wordt tijdens het eerste gesprek een indicatie gemaakt van het aantal sessies dat nodig is voor de hulpvraag. Na afloop ontvangt de cliënt een factuur van het consult.
 2. Bij een workshop ontvangt deelnemer vooraf een factuur met daarop de kosten van de workshop. Het is enkel mogelijk om de workshop in één keer te betalen.
 3. Betaling van het factuurbedrag door cliënt/deelnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Betaling is mogelijk in zowel contanten als via overboeking.
 4. Indien de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn is betaald, zal Anouk Nijpels Holistisch Coach een betalingsherinnering (ingebrekestelling) sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- administratiekosten aan cliënt/deelnemer in rekening gebracht. Voldoet cliënt/deelnemer na deze ingebrekestelling nog steeds niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Anouk Nijpels Holistisch Coach gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren. Ook is cliënt/deelnemer vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van cliënt/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00. Bij betalingsachterstand is Anouk Nijpels Holistisch Coach gerechtigd verdere consulten op te schorten totdat cliënt/deelnemer aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur, dient cliënt/deelnemer deze binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Anouk Nijpels Holistisch Coach.

Artikel 12 | Opschortingsrecht

 1. Anouk Nijpels Holistisch Coach is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt/deelnemer of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt/deelnemer door cliënt/deelnemer volledig zijn voldaan.
 2. Anouk Nijpels Holistisch Coach is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt/deelnemer die is veroorzaakt door de opschorting dan wel vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 13 | Geheimhouding

 1. Anouk Nijpels Holistisch Coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachsessies/workshops.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt/deelnemer als de samenleving, behoudt Anouk Nijpels Holistisch Coach zich het recht de geheimhouding te doorbreken om de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Anouk Nijpels Holistisch Coach gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Anouk Nijpels Holistisch Coach zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Anouk Nijpels Holistisch Coach niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14 | Gegevens en informatieverstrekking

 1. Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht (zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses), dienen vooraf door cliënt/deelnemer aan Anouk Nijpels Holistisch Coach te worden verstrekt.
 2. Anouk Nijpels Holistisch Coach mag de door cliënt/deelnemer opgegeven (contact)gegevens als zodanig blijven beschouwen totdat schriftelijk nieuwe/andere (contact)gegevens zijn medegedeeld.
 3. Cliënt/deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.
 4. Anouk Nijpels Holistisch Coach doet beperkt aan dossiervorming; d.w.z. een registratie van gegevens zoals vermeld op het intakeformulier en het coachcontract.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid

 1. Anouk Nijpels Holistisch Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. Indien Anouk Nijpels Holistisch Coach toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Anouk Nijpels Holistisch Coach is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt/deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachsessie/workshop. Cliënt/deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Artikel 16 | Klachtenprocedure

 1. Indien cliënt/deelnemer klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Anouk Nijpels Holistisch Coach.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met cliënt/deelnemer, zal Anouk Nijpels Holistisch Coach zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 17 | Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Anouk Nijpels Holistisch Coach geen rechten ontlenen.

Artikel 18 | Intellectuele eigendom

 1. Anouk Nijpels Holistisch Coach behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt/deelnemer, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is cliënt/deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen coachingtools, workshopelementen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is cliënt/deelnemer verboden deze producten aan derden ter hand te stellen.

Artikel 19 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt/deelnemer en Anouk Nijpels Holistisch Coach waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval een der bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden in rechte nietig verklaard wordt, dient zij te worden vervangen door een bepaling welke wel geoorloofd is en die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling benaderd. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 20 | Eenzijdig wijzigingsbeding

 1. Anouk Nijpels Holistisch Coach is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met cliënt/deelnemer besproken.
 2. Anouk Nijpels Holistisch Coach behoudt zich tevens het recht voor de Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen indien dit vanwege wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.